top of page

בשיתוף עם

 

 

 

 

 

יסודות החינוך המיוחד / ורד בן דרור

 

מטרת הקורס היא להתוודע למערך החינוך המיוחד בהיבטיו התפיסתיים, הארגוניים, הפדגוגיים והמדיניים, תוך שימת דגש על התפיסות העכשוויות המנחות את העשייה החינוכית- טיפולית במערכת החינוך, בעקבות שינויים חברתיים שחלו לאורך ההיסטוריה כלפי אנשים בעלי לקויות.במהלך הקורס תתאפשר לסטודנטים ההזדמנות לפתח עמדה אישית, ביקורתית ושקולה באשר לדרכי החינוך והטיפול אשר בהן יש לנקוט בעבודה עם אנשים בעלי צרכים מיוחדים על מנת להובילם לחוויית העצמה ומימוש עצמי, על אף היותם בעלי לקויות, ולהבין את חוויית התלמיד בעל הלקות בהקשר האישי- המשפחתי- הבית ספרי והמערכתי.

 

נושאי הלימוד:

1. החינוך המיוחד מהו? - בירור עמדות וידיעות קיימות אל מול התוודעות למושגים ומונחים מקצועיים הרווחים במערכת החינוך.

2. תפיסות מנחות בהתייחסות לאנשים בעלי לקויות - תפיסות מסורתיות אל מול תפיסות עכשוויות ; המודל הסיעוד, הרפואי וההומניסטי ; מדיניות השילוב- נק' מבט פילוסופית ערכית חברתית

3. מיהו הילד של החינוך המיוחד? - מאפייני לקויות שונות- חוזקות והיבטים טעוני חיזוק ; תפיסה קטגוריאלית מול תפיסה פונקציונאלית ; ועדות מתוקף חוק-שילוב השמה וערר.

4. עקרונות מנחים בהוראה בחינוך המיוחד: עקרון הנורמליזציה ועקרון איכות החיים ; תכנית לימודים אישית מול תהליכים קבוצתיים חברתיים ; יישום עקרונות התיווך ; עקרונות דידקטיים מנחים.

5. "הקול ההורי"- הורות לילדים בעלי לקויות והשלכותיה: התוודעות לתהליכים ייחודיים אותם עוברים ההורים;הדיאלוג של ההורים עם צוותי החינוך והטיפול.        

 

לחזרה לרשימת הקורסים

 

 

 

 

 

 

bottom of page