top of page
logo good no text.jpg

מסיפור חיים לסיפור וידיאו

"כשאני מסתכל אני נראה, משמע אני קיים"
(ד.ויניקוט)

'תקשורת מקדמת' (מס. 1257)

תכנית חינוכית חברתית לטיפוח מסוגלות עצמית באמצעות מצלמת הווידאו

תכנית 'תקשורת מקדמת' עם תיקוף אקדמי מתקיימת משנת 2000 כמענה לקשיים ולבעיות שתלמידים חווים, במסגרות השונות בחייהם, ביניהם: קשיים חברתיים, רגשיים, בעיות תקשורת, חוסר ביטחון וקשיי מסוגלות עצמית.

התכנית  פותחת בפני התלמידים צוהר לעולם הצילום בווידאו ככלי חינוכי חווייתי ומעמידה במרכזה למידה המטפחת תהליכי צמיחה והתפתחות דרך יצירה של "סיפורי וידיאו" מתוך עולמם, על מנת להסיק מסקנות לגבי המציאות בחייהם וכיצד ניתן לקדם את עצמם (הרתאן ושביט מילר, 2016).

ייחודה של התכנית בהתאמתה לכל אוכלוסיית התלמידים (כיתות ה' ומעלה) והיכולת לעבוד באותה קבוצה - תלמידי חינוך מיוחד, מב"ר, אתגר, מצטיינים ו"נורמטיביים".

מתי נוח לך שנתקשר לתת מידע נוסף?