footer-people-cinema_edited.png

מציגים

שיתוף פעולה מהסרטים:

תכנית חינוכית-חברתית לטיפוח מסוגלות עצמית באמצעות מצלמת הווידיאו

גם וגם

קורס 'תקשורת מקדמת', כולל יום הקרנת סרט עם יוצריו המגיעים לשכונה שלהם לשם שינוי... מקיימים מפגש קהילתי, שבאותה הזדמנות מקרינים את תוצרי הקורס.

זכינו ונבחרנו!

"...הגיעו למעלה מאלף בקשות שנבחנו והוערכו על-ידי נציגי הקרנות, ואנו שמחים להודיעך כי המוסד לביטוח לאומי החליט להשתתף במימון הפרויקט..."

סרט לשם שינוי

"קולנוע בנעלי בית" - מביאים סרטים 

לשכונות בהחלטה משותפת עם התושבים. מקיימים מפגש קהילתי משמעותי עם הבמאים והשחקנים והכל לשם שינוי חיובי!

צרו איתנו קשר
image%20of%20young%20photographers%20wit

תקשורת מקדמת

תכנית חינוכית-חברתית לטיפוח מסוגלות עצמית באמצעות מצלמת הוידיאו.

מיקרוסינמה

פועלת לצמצום פערים בצריכת הקולנוע בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. 

לוגו מיקרוסינמה.gif