top of page

 

בתוכנית "תקשורת מקדמת"  אין "שונים", אין מנצחים ואין מפסידים. אין חובה לדעת קרוא וכתוב ואין חשיבות לגיל, דת או מין. למשתתפים יש כלי חדש לתקשורת וליצירה. העבודה מול המצלמה ומאחוריה, התכנון המוקדם וכל תהליך ההפקה מקנים חוויות של הצלחה ומעודדים את חופש הבחירה, השליטה והיצירתיות. המצלמה עצמה מהווה אמצעי לשיפור התקשורת עם האחרים ומגבירה את המעורבות החברתית.

התוכנית "תקשורת מקדמת" מוכיחה עצמה כערוץ מקדם למשתתפים בשאר תחומי הלמידה בביה"ס ובחייהם האישיים, תוך הכנתם להתמודדות בחייהם הבוגרים, ומגביר את שאיפתם למצוינות. שילוב התוכנית במרחב הבית ספרי הוכח כתורם גם לצוות החינוך, להנהלה, לעובדים הסוציאליים, ליועצים ולמשפחות התלמידים ומהווה ככלי נוסף להתבוננות והיכרות אחרת את התלמידים.  

השתלבות התכנית במוסד המזמין
bottom of page